VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji dokumentów

04 marca 2019

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR – wykreślenie wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach

 W związku z widoczną na lokalnym rynku pracy zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej, w szczególności z uwagi na znaczny spadek bezrobocia o prawie 42% na przestrzeni kilku poprzednich lat, który przyczynia się zarówno do problemów z zatrudnianiem pracowników, jak również z utrzymaniem zatrudnienia.

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w Planie działania

Zmiany w LSR obejmują:

Strona 44, 49 – wykreślenie wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”

Strona 55 – wykreślenie danych nt wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”

Strona 62 – obniżenie wysokości pomocy z „do 100 000 zł” do „do 60 000 zł” – w LSR zaplanowano 50 dofinansowań (grantów) ściśle związanych z tworzeniem miejsc pracy po śr. 60 tys. na łączną kwotę 3 mln. zł. Z uwagi na wykreślenie wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” jest realne zagrożenie nieosiągnięcia 50 sztuk grantów przy poziomie pomocy do 100 tys. zł.

Strona 62 – wprowadzenie zapisu umożliwiającego zwiększenie poziomu dofinansowania w zakresie tematycznym „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza”, z uwagi na korzystną zmianę zapisów w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020, dopuszczającą poziom dofinasowania do 95%.

Zmiana w Planie działania obejmuje wyłącznie wykreślenie wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach

Dodatkowe wyjaśnienie do w/w zmian:

Na etapie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (rok 2015) diagnoza sytuacji gospodarczej obejmowała statystyki na koniec grudnia 2013 roku - wówczas wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w powiecie świeckim wynosił 18,2%, w 2014 roku nastąpił znaczny spadek do 15,5%, w 2015 do 12,3%, w 2016 do 10,3%, w 2017r. do 8,5%. Stopa bezrobocia w XII 2018r spadła do 7,6%, zatem nastąpił spadek o prawie 42%, co wskazuje na znaczący wzrost gospodarczy w powiecie świeckim. Potwierdzają to również wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach dwóch warsztatów refleksyjnych[1]:

 • w styczniu 2018r – „uczestnicy warsztatów ocenili, że na terenie LGD wystąpił znaczący spadek bezrobocia z 12% na 8%”. Zwrócono uwagę, że „tylko niektóre warunki brzegowe jak np. utrzymanie zatrudnienia, zatrudnienie bezrobotnych może być trudne do spełnienia przez beneficjentów wsparcia”. Pojawiły się „wątpliwości wnioskodawców - aspekt zatrudnienia przy dzisiejszym rynku pracy - powinna być zmiana dotychczasowych kryteriów zatrudnienia z liczby osób na % wzrostu zatrudnienia w odniesieniu do posiadanego stanu, a kryterium zatrudnienia nie jest wszędzie potrzebne, występują trudności utrzymania miejsc pracy z uwagi na sytuację na rynku pracy”
 • w styczniu 2019r – "uczestnicy warsztatów stwierdzili, że „kryteria dotyczące wskaźników były ustalone dawno temu, a obecnie np. wskaźnik zatrudnienia i utrzymania liczby zatrudnionych nie jest adekwatny, bo nie ma bezrobotnych, a pracodawcy mimo potrzeb nie mogą znaleźć ludzi do pracy, co powoduje realne obawy o realizację projektu”. „W momencie opracowania LSR w 2015 roku sytuacja na rynku pracy była dużo trudniejsza niż obecnie. Według danych zebranych przez biuro LGD na koniec 2015 r. stopa bezrobocia w powiecie świeckim wynosiła 15% aktualnie na 11/2018 wynosi 7,4% i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 1%. Ta tendencja ma zasadniczy wpływ na realizację LSR tzn. jej dezaktualizację”.

Niezbędna zatem staje się likwidacja wskaźnika zatrudnienia w projektach wsparcia inwestycyjnego objętego grantem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu znaczącego spadku stopy bezrobocia i realnych trudności w utrzymaniu stanu zatrudnienia. 

 

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 08 marca 2019r. do godz. 14:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.

  


[1] Warsztaty refleksyjne organizowane i realizowane w LGD corocznie w oparciu o Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W warsztatach udział biorą członkowie LGD, Rada, pracownicy LGD, beneficjenci wsparcia oraz mieszkańcy obszaru LSR. Z przebiegu warsztatów sporządzany jest Raport.