VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji

27-05-2019 r.

 

Zapraszamy do konsultacji dokumentu „Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)”.

W ramach realizacji projektu pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” realizowanego w oparciu o Umowę nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego, Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

kryteriów wyboru projektów objętych grantem

 

Zmiana w kryteriach przyczynia się w szczególności do wsparcia projektów wpisujących się w Gminne/Lokalne Programy Rewitalizacyjne obejmujące obszar LSR. Zmiana pozwoli na efektywne wdrażanie założeń Projektu Grantowego, który wspierać ma działania przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag, do 31 maja 2019 r. do godz. 12:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.