VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji (04-11-2019)

Następujących dokumentów:

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR – wykreślenie wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach

W związku z  potrzebą zaktualizowania LSR w kontekście planowanych do osiągniecia wskaźników oraz brakiem zainteresowania zakresem tematycznym „Wsparcie Małych Inkubatorów Przedsiębiorczości”  i analizą obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym znacznym spadkiem bezrobocia proponuje się przesunąć środki na „Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego”.

 

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji

zmian w LSR i w planie działania

Proponowane zmiany w LSR obejmują:

 • Zmniejszenie wysokości pomocy dla zakresów tematycznych:

o   Rozwój przedsiębiorczości

o   Zachowanie dziedzictwa lokalnego

ponieważ po przeanalizowaniu stopnia realizacji wskaźników „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” oraz „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” LGD zidentyfikowała zagrożenie nie zrealizowania ww. wskaźników.

W związku z tym w LSR dokonano zmian na stronie 62 (ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR):

- obniżenie wysokości pomocy z „od 100 001 do 300 000 zł” na „od 100 001 do 125 000,00 zł” dla zakresu Rozwój przedsiębiorczości

- obniżenie wysokości pomocy z „od 50 000 do 100 000 zł” na „do 60 000,00 zł” dla zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 • Usunięcie zakresu tematycznego pn. „Wsparcie Małych Inkubatorów Przedsiębiorczości” wraz z wszystkimi wskaźnikami - kwota dofinansowania 300 000,00 zł, Oś 7 RPO WK-P, cel szczegółowy LSR „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”.

W Lokalnej Strategii Rozwoju, w cel szczegółowy „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku” wpisane są działania polegające na wspieraniu małych
i mikroprzedsiębiorstw również m.in. poprzez utworzenie małego inkubatora przedsiębiorczości, który przyczyniłby się do pobudzenia wzrostu podejmowanych działalności gospodarczych, a tym samym zmniejszenia bezrobocia i warunkowałby pozytywną strukturę zatrudnienia głównie na obszarze gmin najbardziej oddalonych od Świecia. W związku
z szybko zachodzącymi zmianami socjalnymi w ostatnich latach i zmianach w strukturze zatrudnieniowej na obszarze LGD zrealizowanie tego działania staje się bezprzedmiotowe, tym więcej przy kwocie wsparcia niewystarczającej na podjęcie tego rodzaju inwestycji i jej obsługi. Ponadto w Świeciu funkcjonuje Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, który poza ofertą powierzchniową wspomaga nowe przedsiębiorstwa poprzez różne formy m.in. ułatwianie kontaktu przedsiębiorcom
z instytucjami realizującymi różne formy wsparcia. Tym więcej, że „Inkubator Przedsiębiorczości” i LGD współpracują na zasadzie synergii. Pomimo wielu rozmów
z potencjalnymi beneficjentami pomocy – na przestrzeni 3 ostatnich lat - nie ma wyraźnej deklaracji do podjęcia działań związanych z utworzeniem małego inkubatora przedsiębiorczości na obszarze LGD. Wynika to głównie z obaw przed szybko zachodzącymi zmianami socjalnymi oraz zatrudnieniowymi. Dodatkowe środki grantowe na inwestycje dla firm pozwolą nam na zwiększenie wskaźników, m.in wskaźnika produktu o 5 więcej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie grantami na inwestycje jest ogromne w powiecie świeckim, dlatego wskazane jest zwiększenie wartości projektu grantowego nr RPKP.07.01.00-04-0025/19.

W związku z tym dokonano zmian w  LSR na stronach 44, 49, 50, 52, 53, 56, 57 i 62 (ROZDZIAŁ IV ANALIZA SWOT,  ROZDZIAŁ V CELE I WSKAŹNIKI, ROZDZIAŁ VIII BUDŻET LSR):

ü  str. 44 – wykreślenie wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu

- Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

- Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

ü  str. 49 – zmiana wartości wskaźników

- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie z 25 na 28

- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie z 25 na 27.

ü  str. 49 i 50 – wykreślenie danych dotyczących wskaźników

- Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

ü  str. 52 – zmiana wartości wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie z 50 na 55.

ü  str. 52 i 53 – wykreślenie danych dotyczących wskaźników

- Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości.

ü  str. 56 – wykreślenie informacji dotyczących wskaźników

- Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

ü  str. 57 – wykreślenie informacji oraz wskaźników w przedsięwzięciu „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD”-EFRR, które dotyczą małych inkubatorów przedsiębiorczości.

ü  str. 62 – wykreślenia zakresu tematycznego „Wsparcie małych inkubatorów przedsiębiorczości”.

oraz Planie Działania

ü  wykreślenie danych dotyczących wskaźników

- Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości      

- Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości

- Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości

- Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu.

 • Przesunięcie założeń ujętych w Planie Działania w zakresie planowanych do osiągnięcia do końca 2018 roku wskaźników dla zakresu tematycznego "Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw"  do drugiego kamienia milowego z uwagi na rozwiązanie umowy
  nr WP-II-D.433.7.4.2018 zawartej w Toruniu w dniu 18 kwietnia 2018r.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” podpisała ponownie umowę o dofinansowanie projektu grantowego pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego”, którego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru LGD poprzez udzielenie wsparcia grantowego na inwestycje dla mikro
i małych przedsiębiorstw do 30-06-2021 roku.

W związku z tym dokonano zmian w Planie Działania:

ü  przesunięcie danych z pierwszego kamienia milowego na drugi dla wskaźników

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie

- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie.

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 08 listopada 2019r. do godz. 14:00 - bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego", ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.

Attachments:
Download this file (Karta uwag.doc)Karta uwag.doc