VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • VTEM skitter

  PROGRAMY UNIJNE

  VTEM skitter

  AKTY PRAWNE

  VTEM skitter

  MATERIAŁY DO KONSULACJI

  VTEM skitter

  WYNIKI/RAPORTY

Zapraszamy do konsultacji dokumentów (2 czerwca 2020)

1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR)

2. Plan działania – załącznik nr 3 do LSR 

Zmiany w LSR wynikają z:

·     Przesunięcia oszczędności w zakresach tematycznych finansowanych w ramach PROW na zakres tematyczny „Zachowanie dziedzictwa”.  Z dokonanej analizy wynika, że zagrożone jest nie osiągnięcie wskaźnika „liczba podmiotów działających" w sferze kultury, które otrzymały wsparcie”.

·       Wystąpienia znacznych oszczędności w zakresie tematycznym „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” w Osi 7. Z uwagi na zakończenie realizacji konkursów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych LGD proponuje przeniesienie kwoty 1.100.000,00 zł na granty inwestycyjne dla firm w ramach Osi 7.

zapraszamy mieszkańców obszaru LSR do konsultacji zmian w LSR i w planie działania

Zmiany w PROW dotyczą umożliwienia realizacji wskaźnika „liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie” na poziomie min. 85 % na koniec realizacji strategii dlatego proponujemy przesunięcie środków z:

1.       Cel II – kwota 20 000, 00 zł ze wskaźnika „Liczba szkoleń”. W LSR zaplanowano na ten cel 120 000,00 zł, na dwa projekty.  Jeden projekt na wartość 50 000,00 zł został już zrealizowany, realizując 10 szt. z 20 szt. wskaźnika  „Liczba szkoleń” oraz 100 osób z zakładanych 150 osób we wskaźniku „Liczba przeszkolonych osób”. Na kolejną operację będzie ogłoszony konkurs. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzamy, że 50 000, 00 zł wystarczy na realizację operacji i osiągnięcie założonych celów i wskaźników. Przesuniecie 20 000,00  zł. pozwoli na realizację wskaźnika „liczba podmiotów działalnych w sferze kultury, które otrzymały wsparcie”.

2.       W ramach celu III na realizację wskaźnika „liczba podmiotów działalnych w sferze kultury, które otrzymały wsparcie” zostało 62 121,02 zł (z zakresu tematycznego Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 59 111,48 zł i Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej – 3 009,54zł) jeżeli dodamy przesunięte środki otrzymamy kwotę 82 121, 02 zł. co pozwoli na realizację jeszcze 2 operacji i osiągnięcie wskaźnika zgodnie z umowa ramową.

Ponadto w ramach planowanego konkursu wprowadzone zostaną zasady:

 1. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie jednej operacji,
 2. o wsparcie ubiegać się może podmiot, który nie korzystał do tej pory z dofinansowania w ramach tego zakresu tematycznego.

W związku z tym w LSR dokonano zmian w powyższym zakresie na str. 60, 61, 62  i Planie Działania.

Zmiany w RPO dotyczą  zagospodarowania oszczędności w zakresie tematycznym „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” w Osi 7.

Z uwagi na zakończenie realizacji konkursów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych LGD proponuje przeniesienie kwoty 1.100.000,00 zł na granty inwestycyjne dla firm w ramach Osi 7 wraz z:

a)       zwiększeniem maksymalnej wartości grantu do kwoty 80.000,00 zł,

b)      możliwością zwiększenia poziomu dofinansowania, zgodnie z SzOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 

c)       pozostawieniem wartości docelowych wskaźników rezultatu i wskaźnika produktu na obecnym poziomie.

Pierwotnie pierwszy nabór wniosków na powierzenie grantu miał być ogłoszony w dniu 12 marca 2020r. z maksymalną kwotą grantu do 60.000.00 zł, jednak z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemią coronawirusa wstrzymano procedurę naboru wniosków. Nadal dysponujemy całą kwotą z Umowy. Obecnie mając na uwadze trudną sytuację lokalnych przedsiębiorców oraz wciąż rosnące ceny rynkowe, konieczne staje się zwiększenie kwoty bezzwrotnego wsparcia wraz z podniesieniem poziomu dofinansowania, ponieważ pozwoli to na efektywniejszy rozwój firm. Propozycja pozostawienia wartości docelowych wskaźników na obecnym poziomie wynika z faktu, że zwiększeniu o 20 tys. zł ulegnie wartość grantu na poziomie 55 dotacji, co powoduje, że ww. kwota 1 mln. 100 tys. zostaje całkowicie wykorzystana. Mamy również na uwadze coraz trudniejszą sytuację gospodarczą i obawy o pogarszającą się sytuację ekonomiczną lokalnych przedsiębiorstw, co może spowodować, że nie będą mogli skorzystać z pomocy de minimis. Jednocześnie zbliżający się termin zakończenia przyznawania pomocy de minims, tj. 30 czerwiec 2021 r. nie sprzyja zwiększaniu wartości wskaźników.

W związku z tym w LSR dokonano zmian w powyższym zakresie na str. 60, 61,62 i Planie działania:

Uwagi należy zgłaszać na karcie uwag do 5 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta uwag” nie będą uwzględniane.